APPLICATION FOR THE POST OF POLICE SUB-INSPECTOR(CIVIL)(MEN & WOMEN) & POLICE SUB-INPECTOR ( INTELLEGENCE) (MEN & WOMEN) - 2017

¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ï-E£ïì¥ÉPÀÖgï (¹«¯ï) ( ¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼É) ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ï-E£ïì¥ÉPÀÖgï (gÁdåUÀÄ¥ÀÛªÁvÉð) ( ¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼É) ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð - 2017
C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå : 60/£ÉêÀÄPÁw-2/2017-18, ¢£ÁAPÀ:
BEFORE GOING TO ONLINE APPLICATION , APPLICANTS ARE ADVISED TO GO THROUGH /READ NOTIFICATION, ONLINE INSTRUCTION & BROCHURE CAREFULLY
CfðzÁgÀgÀÄ ºÉƸÀ CfðUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ NzÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.
 
Final Select List of PSI (Civil & Intelligence) & Rangewise list has been uploaded.
Date News & Events
Jun
07
2018

  Range Wise List uploaded.

 • Central Range Bengaluru
 • COP Bengaluru city
 • COP Mysuru city
 • Eastern Range Davangere
 • Northern Range Belagavi
 • Southern Range Mysuru
 • Western Range Mangaluru
 • Jun
  06
  2018
  Final Select list for the post of PSI (CIVIL & INT) has been uploaded.
  Jun
  01
  2018
  Second Provisional Select list for the post of PSI (CIVIL) has been uploaded.
  Dec
  28
  2017
  Medical Examination Call letter has been uploaded for POST OF POLICE SUB-INSPECTOR(CIVIL)(MEN & WOMEN) & POLICE SUB-INPECTOR (INTELLEGENCE) (MEN & WOMEN) - 2017, (Download from My Applications) and attend the Medical Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.
  Dec
  01
  2017
  Provisional Select list for the post of PSI (CIVIL & INT) has been uploaded.
  Nov
  14
  2017

  Viva Voce date rescheduled for 16-Nov-17 only

  Viva-voce is postponed due to Admin. reasons & the Viva Voce fixed on 16-Nov-17 has been rescheduled, download your revised call letter and attend without fail.

  Nov
  08
  2017

  Viva Voce Examination Call letter has been uploaded for POST OF POLICE SUB-INSPECTOR(CIVIL)(MEN & WOMEN) & POLICE SUB-INPECTOR (INTELLEGENCE) (MEN & WOMEN) - 2017, (Download from My Application) and attend the Viva Voce Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

  Eligible_Candidates for Viva-Voce
  Oct
  31
  2017
  Final Answer Key
  Sep
  23
  2017
  Provisional Answer Key
  Series A   Series B  Series C  Series D  Series E
  Objection Format
  Sep
  06
  2017

  WRITTEN EXAMINATION FIXED ON 17-SEP-2017

  Written Examination Call letter has been uploaded for Post of POLICE SUB-INSPECTOR(CIVIL)(MEN & WOMEN) & POLICE SUB-INPECTOR (INTELLEGENCE) (MEN & WOMEN) - 2017, Download (from My Applications) and attend the Written Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

  Aug
  01
  2017

  Belagavi Ground Date change

  The ET-PST schedule fixed on 3rd & 4th Aug 2017 at DAR Ground , Belagavi is preponed on 2nd & 3rd Aug 2017 in same venue. Candidates are directed to take revised call letter and attend the ET-PST on date mentioned in the Call Letter without fail. (Applicable only for Belagavi Ground dated 03rd & 4th Aug 2017 only)

  Jul
  31
  2017

  Hubbali-Dharward Ground

  The ET-PST schedule fixed on 01/08/2017 at BVB Engineering college, Ghymakhana Ground, Vidhyanagar, Hubballi changed due to administrative reason, revised ET-PST schedule is fixed on 07/08/2017 at District Police Head Quarters, DAR Ground, Belagavi Road, Dharwad.(Applicable only for Dharward Ground)

  4th Btn, KSRP Parade Ground & Schedule date Change

  The ET-PST schedule fixed on 08/08/2017 at 4th Battalion, KSRP Parade Ground, Near madiwala Market, Koramangala, Bengaluru.- 560034. is preponed on 02/08/2017 at District Stadium, Ballari. Candidates are directed to take revised call letter and attend the ET-PST at Ballari without fail.(Applicable only for Ballari Ground Dated 02-Aug-2017)

  Click Here For More News & Events......
  Jul
  29
  2017

  Belagavi Ground

  The ET-PST schedule fixed from 24/07/2017 to 26/07/2017 is changed due to Rain and rescheduled from 02/08/2017 to 04/08/2017, candidates are directed to take revised call letter and attend the ET-PST witout fail. (Applicable only Belagavi Ground)

  Ballari Ground Change

  The ET-PST schedule fixed on 02/08/2017 at District Stadium, Ballari. is rescheduled to 08/08/2017 at 4th Battalion,KSRP Parade Ground,Near madiwala Market,Koramangala,Bengaluru.- 560034. candidates are directed to take revised call letter and attend the ET-PST without fail.

  Jul
  27
  2017

  KALABURGI GROUND

  The ET-PST schedule fixed on 28/07/2017 at Police Parade Ground, DAR, HQs, Kalaburagi- 585 105 is postponed due to our former Karnataka CM passes away and revised schedule fixed on 02/08/2017.(Applicable only for Kalaburgi Ground dated 28-07-2017)

  Jul
  26
  2017

  Hubbali-Dharward Ground

  The scheduled Ground for ET-PST of Police Head Quarters, DAR Ground, Belgaum Road, Dharwad is shifted to BVB Engineering College, Gymkhana Ground, Vidyanagar, Hubballi- 580031.The ET-PST schedule dates from 24/07/2017 to 26/07/2017 postponed due to rain is re schedule from 01/08/2017 to 03/08/2017. Candidates are directed to take revised call letter and attend the ET-PST without fail.(Applicable only for Hubbali-Dharward Ground only)

  Jul
  24
  2017

  Scheduled Date Changed

  Hubballi-Dharwad & Belagavi (24-JULY-2017 to 26-JULY-2017) ET-PST Scheduled has been changed Due to Rain Next Scheduled Date Will Be intimate in Due Course.

  Jul
  18
  2017

  MYSURU Ground(City Armed Reserve (CAR) Police Parade Ground, Behind Race Course Road, Mysuru- 570011)

  The ET-PST schedule fixed from 24/07/2017 to 29/07/2017 is changed due to administrative reason and reschedule from 07/08/2017 to 12/08/2017 candidates are directed to take revised call letter and attend the ET-PST (Applicable only Mysuru Ground)

  3rd & 4th Battalion Ground(Bengaluru)

  The ET-PST schedule fixed on 24/07/2017 & 25/07/2017 is changed due to administrative reason and reschedule on 31/07/2017 & 01/08/2017 candidates are directed to take revised call letter and attend the ET-PST (Applicable only 3rd & 4th Battalion Ground, Bengaluru)

  Jul
  15
  2017

  ET-PST COMMENCE FROM 24-JULY-2017

  ET-PST Call letter has been uploaded for POLICE SUB-INSPECTOR(CIVIL)(MEN & WOMEN) & POLICE SUB-INPECTOR (INTELLEGENCE) (MEN & WOMEN) - 2017, Download (from My Applications) and attend the ET-PST Without Fail.

  Sl.NO
  PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
  DESCRIPTION
  «ªÀgÀ
  DATE
  ¢£ÁAPÀ
  01 DATE OF COMMENCEMENT OF SUBMISSION OF THE ONLINE APPLICATION
  D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
  09/06/2017
  02 LAST DATE FOR SUBMISSION OF ONLINE APPLICATION
  D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
  06/07/2017
  03 LAST DATE FOR PAYMENTOF THE ONLINE APPLICATION FEE
  D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
  07/07/2017
   
  RECRUITMENT STAGES / £ÉêÀÄPÁw ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ
  AGE CRITERIA / ªÀAiÉÆëÄw
  POST
  ºÀÄzÉÝ
  CATEGORY
  ¥ÀæªÀUÀð
  MINIMUM AGE
  PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
  MAXIMUM AGE
  UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
  AGE CONSIDERATION DATE
  ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
  PSI(CIVIL) & PSI(INT) FOR DIRECT CANDIDATE

  28.06.2017

  Know Your Age
  GM 21 YEARS /
  21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
  28 YEARS /
  28 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

  BORN BETWEEN 28.06.1989 AND 28.06.1996 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

  SC,ST,CAT-01,
  2A,2B,3A & 3B
  21 YEARS /
  21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
  30 YEARS /
  30 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

  BORN BETWEEN 28.06.1987 AND 28.06.1996 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

  FOR INSERVICE CANDIDATE
  GM 35 YEARS /
  35 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

  BORN BETWEEN 28.06.1982 AND 28.06.1996 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

  SC,ST,CAT-01,
  2A,2B,3A & 3B
  40YEARS /
  40 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

  BORN BETWEEN 28.06.1977 AND 28.06.1996 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

  In-service candidates must have put in 5 years minimum service as on 28/06/2017 as PC/HC/ASI in any wing of the Karnataka State Police for eligibility to apply.

   
  FEE DETAILS / ±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ
  PSI (CIVIL)
  Sl.NO /
  PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå.
  CATEGORY
  ¥ÀæªÀUÀð
  PAYABLE FEE AMOUNT
  ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
  01 GM , 2A,2B, 3A,3B ` 250
  02 SC , ST, CAT-01 ` 100
   
  EDUCATIONAL QUALIFICATION / ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ
  1.PSI(CIVIL) Any degree from University recognised by UGC or EQUIVALENT
  2.PSI(INT)
  HK NOTIFICATION/ ºÉÊzÁæ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É
   
  ENDURANCE TEST & PHYSICAL STANDARD TEST / ¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåvÉ ¥ÀjÃPÉë
  ENDURANCE TEST
  FOR ALL DIRECT CANDIDATES (EXCLUDING WOMEN,INSERVICE & EXSERVICEMEN )
  POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
  PSI(Intelligence) 1600 Mtrs Run 7 Minutes
  Long Jump
  Or
  High Jump
  3.80Mtrs (In 3 chances only)
  Or
  1.20Mtrs (In 3 chances only)
  Shotput(7.26 Kgs) 5.60 Mtrs (In 3 chances only)
  PHYSICAL STANDARD
  ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
  For Eligible in ET
  Candidate only
  HEIGHT 168 Cms for Men
  CHEST 86 Cms- When fully expanded
  (Minimum Expansion must be 5 Cms)
  ENDURANCE TEST FOR WOMEN , INSERVICE & EXSERVICEMEN
  POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
  PSI(Intelligence)
  400 Mtrs Run
   
  2 Minutes
  Long Jump
  Or
  High Jump
   
  2.50 Mtrs (In 3 chances only)
  Or
  0.90 Mtrs (In 3 chances only)

  Shotput ( 4 Kg)

  3.75 Mtrs (In 3 chances only)

  PHYSICAL STANDARD
  ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
  For Eligible in ET Candidate only HEIGHT 157 Cms For Women
  168 Cms for Inservice & No Height for Exservicemen
  CHEST
  (For Men Only)
  86 Cms- When fully expanded
  (Minimum Expansion must be 5 Cms) – For Inservice & Exservicemen
  WEIGHT
  (For Women only)
  45 Kgs
   
   
  HYDERABAD-KARNATAKA / ºÉÊzÁæ¨Ázï PÀ£ÁðlPÀ
  01 Under Article 371(J) of Constitution of India covered Districts / ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ CrAiÀÄ PÀ®A 371(eÉ)gÀ CrAiÀÄ°è §gÀĪÀAvÀºÀ f¯ÉèUÀ¼ÀÄ
  1.Bellary 2. Bidar 3. kalaburagi 4. Koppal 5. Raichur and 6.Yadgir / 1.§¼Áîj 2. ©ÃzÀgï 3. PÀ®§ÄgÀV, 4. PÉÆ¥Àà¼ï 5. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 6. AiÀiÁzïVj
  02 The following may be the basis to issue the eligibility certificate to prove the claim an individual as a local person.
  M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ vÁ£ÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛ JAzÀÄ ªÀiÁrzÀ PÉèêÀÄ£ÀÄß gÀÄdĪÁvÀÄ ¥Àr¸À®Ä CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä F ªÀÄÄA¢£À ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß DzsÁgÀªÁVlÄÖPÉƼÀÀÄzÀÄ.
  d£À£À ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ ,CxÀªÁ  /  Birth Certificate: or
  ªÁ¸À¸ÀܼÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ, CxÀªÁ  /  Residence Certificate: or
  ªÁå¸ÀAUÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ , CxÀªÁ  /  Study Certificate : or
  «ªÁºÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ ,CxÀªÁ  /  Marriage Certificate : or
  ¸ÀéUÁæªÀÄ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ , CxÀªÁ  /  Certificate of Home town(or Place) : or
  ªÁgÀ¸À ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ , CxÀªÁ   /   Warsa Certificate
   
  DETAILS OF VACANCY IN PSI(INTELLIGENCE) / SÁ° EgÀĪÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À «ªÀgÀ
  Sl No Post NON HK Region Reserved Posts HK Region Reserved Posts  
      Direct Inservice Exservicemen Direct Inservice Exservicemen
      MEN WOMEN MEN & WOMEN MEN MEN WOMEN MEN & WOMEN MEN TOTAL
  01 PSI(Civil) 111 42 20 11 0 0 0 0 184
  02 PSI(Int) 27 08 04 01 3 43
  Duplication Application
  If candidate applied as a Direct candidate for two application in same post , consider as Duplicate application and reject earlier application and consider last application.
  If candidate applied as a Direct candidate and also Inservice candidate means consider both application and allow for next eligibility stage.
  If candidate applied as Exservicemen and also Inswervice- Exservicemen, considere both application and allow for next eligibility stage.
  The above said candidates information must be copied in excel sheet, revert back as early as possible without fail.
   

  NOTEn¥ÀàtÂ
  • Payment should be made in State Bank of India (SBI) / Post office only.LIST OF SBI BANK BRANCHES
  • Candidates have to fill the Application and Generate the Challan and make the Payment in the respective Bank / Post office.
  • If Candidates submit more than one Application for the same Post, only one Application (finally submitted) will be considered.
  • Written Examination will be held on same day at all Centre for the candidates who will be qualifying in Endurance Test & Physical Standard Test.
  • Dfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï C¥sï EArAiÀiÁ / CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
  • D¨sÀåyðAiÀÄÆ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁr ZÀ®£ïC£ÀÄß ¸ÀÈf¹ ¸ÀA¨sÀAzÀ¥ÀlÖ ¨ÁåAPï / CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÀÄ.
  • C¨sÀåyðAiÀÄÄ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CfðAiÀÄ£ÀÄß MAzÉà ºÀÄzÉÝUÉ ¸À°è¹zÀÝ°è , MAzÉà CfðAiÀÄ£ÀÄß(CAwªÀĪÁV ¸À°è¹zÀ) ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
  • ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzsÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è DºÀðUÉÆAqÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ J¯Áè PÉÃAzÀæUÀ¼À°è KPÀPÁ®zÀ°èAiÉÄà °TvÀ ¥ÀjÃPÉë £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

  Phone:080-22943346
  Support Center Timings : 10:30 AM To 05:30 PM

  Contact US