APPLICATION FOR THE POST OF POLICE SUB-INSPECTOR(CIVIL)(MEN & WOMEN) & POLICE SUB-INPECTOR ( INTELLEGENCE) (MEN & WOMEN) - 2017

¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ï-E£ïì¥ÉPÀÖgï (¹«¯ï) ( ¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼É) ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ï-E£ïì¥ÉPÀÖgï (gÁdåUÀÄ¥ÀÛªÁvÉð) ( ¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼É) ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð - 2017
C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå : 60/£ÉêÀÄPÁw-2/2017-18, ¢£ÁAPÀ:
BEFORE GOING TO ONLINE APPLICATION , APPLICANTS ARE ADVISED TO GO THROUGH /READ NOTIFICATION, ONLINE INSTRUCTION & BROCHURE CAREFULLY
CfðzÁgÀgÀÄ ºÉƸÀ CfðUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ NzÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.
 
Second Provisional Select list for the post of PSI (CIVIL) has been uploaded.
Date News & Events
Jun
01
2018
Second Provisional Select list for the post of PSI (CIVIL) has been uploaded.
Dec
28
2017
Medical Examination Call letter has been uploaded for POST OF POLICE SUB-INSPECTOR(CIVIL)(MEN & WOMEN) & POLICE SUB-INPECTOR (INTELLEGENCE) (MEN & WOMEN) - 2017, (Download from My Applications) and attend the Medical Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.
Dec
01
2017
Provisional Select list for the post of PSI (CIVIL & INT) has been uploaded.
Nov
14
2017

Viva Voce date rescheduled for 16-Nov-17 only

Viva-voce is postponed due to Admin. reasons & the Viva Voce fixed on 16-Nov-17 has been rescheduled, download your revised call letter and attend without fail.

Nov
08
2017

Viva Voce Examination Call letter has been uploaded for POST OF POLICE SUB-INSPECTOR(CIVIL)(MEN & WOMEN) & POLICE SUB-INPECTOR (INTELLEGENCE) (MEN & WOMEN) - 2017, (Download from My Application) and attend the Viva Voce Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

Eligible_Candidates for Viva-Voce
Oct
31
2017
Final Answer Key
Sep
23
2017
Provisional Answer Key
Series A   Series B  Series C  Series D  Series E
Objection Format
Sep
06
2017

WRITTEN EXAMINATION FIXED ON 17-SEP-2017

Written Examination Call letter has been uploaded for Post of POLICE SUB-INSPECTOR(CIVIL)(MEN & WOMEN) & POLICE SUB-INPECTOR (INTELLEGENCE) (MEN & WOMEN) - 2017, Download (from My Applications) and attend the Written Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

Aug
01
2017

Belagavi Ground Date change

The ET-PST schedule fixed on 3rd & 4th Aug 2017 at DAR Ground , Belagavi is preponed on 2nd & 3rd Aug 2017 in same venue. Candidates are directed to take revised call letter and attend the ET-PST on date mentioned in the Call Letter without fail. (Applicable only for Belagavi Ground dated 03rd & 4th Aug 2017 only)

Jul
31
2017

Hubbali-Dharward Ground

The ET-PST schedule fixed on 01/08/2017 at BVB Engineering college, Ghymakhana Ground, Vidhyanagar, Hubballi changed due to administrative reason, revised ET-PST schedule is fixed on 07/08/2017 at District Police Head Quarters, DAR Ground, Belagavi Road, Dharwad.(Applicable only for Dharward Ground)

4th Btn, KSRP Parade Ground & Schedule date Change

The ET-PST schedule fixed on 08/08/2017 at 4th Battalion, KSRP Parade Ground, Near madiwala Market, Koramangala, Bengaluru.- 560034. is preponed on 02/08/2017 at District Stadium, Ballari. Candidates are directed to take revised call letter and attend the ET-PST at Ballari without fail.(Applicable only for Ballari Ground Dated 02-Aug-2017)

Click Here For More News & Events......
Jul
29
2017

Belagavi Ground

The ET-PST schedule fixed from 24/07/2017 to 26/07/2017 is changed due to Rain and rescheduled from 02/08/2017 to 04/08/2017, candidates are directed to take revised call letter and attend the ET-PST witout fail. (Applicable only Belagavi Ground)

Ballari Ground Change

The ET-PST schedule fixed on 02/08/2017 at District Stadium, Ballari. is rescheduled to 08/08/2017 at 4th Battalion,KSRP Parade Ground,Near madiwala Market,Koramangala,Bengaluru.- 560034. candidates are directed to take revised call letter and attend the ET-PST without fail.

Jul
27
2017

KALABURGI GROUND

The ET-PST schedule fixed on 28/07/2017 at Police Parade Ground, DAR, HQs, Kalaburagi- 585 105 is postponed due to our former Karnataka CM passes away and revised schedule fixed on 02/08/2017.(Applicable only for Kalaburgi Ground dated 28-07-2017)

Jul
26
2017

Hubbali-Dharward Ground

The scheduled Ground for ET-PST of Police Head Quarters, DAR Ground, Belgaum Road, Dharwad is shifted to BVB Engineering College, Gymkhana Ground, Vidyanagar, Hubballi- 580031.The ET-PST schedule dates from 24/07/2017 to 26/07/2017 postponed due to rain is re schedule from 01/08/2017 to 03/08/2017. Candidates are directed to take revised call letter and attend the ET-PST without fail.(Applicable only for Hubbali-Dharward Ground only)

Jul
24
2017

Scheduled Date Changed

Hubballi-Dharwad & Belagavi (24-JULY-2017 to 26-JULY-2017) ET-PST Scheduled has been changed Due to Rain Next Scheduled Date Will Be intimate in Due Course.

Jul
18
2017

MYSURU Ground(City Armed Reserve (CAR) Police Parade Ground, Behind Race Course Road, Mysuru- 570011)

The ET-PST schedule fixed from 24/07/2017 to 29/07/2017 is changed due to administrative reason and reschedule from 07/08/2017 to 12/08/2017 candidates are directed to take revised call letter and attend the ET-PST (Applicable only Mysuru Ground)

3rd & 4th Battalion Ground(Bengaluru)

The ET-PST schedule fixed on 24/07/2017 & 25/07/2017 is changed due to administrative reason and reschedule on 31/07/2017 & 01/08/2017 candidates are directed to take revised call letter and attend the ET-PST (Applicable only 3rd & 4th Battalion Ground, Bengaluru)

Jul
15
2017

ET-PST COMMENCE FROM 24-JULY-2017

ET-PST Call letter has been uploaded for POLICE SUB-INSPECTOR(CIVIL)(MEN & WOMEN) & POLICE SUB-INPECTOR (INTELLEGENCE) (MEN & WOMEN) - 2017, Download (from My Applications) and attend the ET-PST Without Fail.

Sl.NO
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
DESCRIPTION
«ªÀgÀ
DATE
¢£ÁAPÀ
01 DATE OF COMMENCEMENT OF SUBMISSION OF THE ONLINE APPLICATION
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
09/06/2017
02 LAST DATE FOR SUBMISSION OF ONLINE APPLICATION
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
06/07/2017
03 LAST DATE FOR PAYMENTOF THE ONLINE APPLICATION FEE
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
07/07/2017
 
RECRUITMENT STAGES / £ÉêÀÄPÁw ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ
AGE CRITERIA / ªÀAiÉÆëÄw
POST
ºÀÄzÉÝ
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
MINIMUM AGE
PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
MAXIMUM AGE
UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
AGE CONSIDERATION DATE
ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
PSI(CIVIL) & PSI(INT) FOR DIRECT CANDIDATE

28.06.2017

Know Your Age
GM 21 YEARS /
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
28 YEARS /
28 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

BORN BETWEEN 28.06.1989 AND 28.06.1996 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

SC,ST,CAT-01,
2A,2B,3A & 3B
21 YEARS /
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
30 YEARS /
30 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

BORN BETWEEN 28.06.1987 AND 28.06.1996 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

FOR INSERVICE CANDIDATE
GM 35 YEARS /
35 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

BORN BETWEEN 28.06.1982 AND 28.06.1996 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

SC,ST,CAT-01,
2A,2B,3A & 3B
40YEARS /
40 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

BORN BETWEEN 28.06.1977 AND 28.06.1996 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

In-service candidates must have put in 5 years minimum service as on 28/06/2017 as PC/HC/ASI in any wing of the Karnataka State Police for eligibility to apply.

 
FEE DETAILS / ±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ
PSI (CIVIL)
Sl.NO /
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå.
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
PAYABLE FEE AMOUNT
¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
01 GM , 2A,2B, 3A,3B ` 250
02 SC , ST, CAT-01 ` 100
 
EDUCATIONAL QUALIFICATION / ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ
1.PSI(CIVIL) Any degree from University recognised by UGC or EQUIVALENT
2.PSI(INT)
HK NOTIFICATION/ ºÉÊzÁæ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É
 
ENDURANCE TEST & PHYSICAL STANDARD TEST / ¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåvÉ ¥ÀjÃPÉë
ENDURANCE TEST
FOR ALL DIRECT CANDIDATES (EXCLUDING WOMEN,INSERVICE & EXSERVICEMEN )
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
PSI(Intelligence) 1600 Mtrs Run 7 Minutes
Long Jump
Or
High Jump
3.80Mtrs (In 3 chances only)
Or
1.20Mtrs (In 3 chances only)
Shotput(7.26 Kgs) 5.60 Mtrs (In 3 chances only)
PHYSICAL STANDARD
ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
For Eligible in ET
Candidate only
HEIGHT 168 Cms for Men
CHEST 86 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms)
ENDURANCE TEST FOR WOMEN , INSERVICE & EXSERVICEMEN
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
PSI(Intelligence)
400 Mtrs Run
 
2 Minutes
Long Jump
Or
High Jump
 
2.50 Mtrs (In 3 chances only)
Or
0.90 Mtrs (In 3 chances only)

Shotput ( 4 Kg)

3.75 Mtrs (In 3 chances only)

PHYSICAL STANDARD
ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
For Eligible in ET Candidate only HEIGHT 157 Cms For Women
168 Cms for Inservice & No Height for Exservicemen
CHEST
(For Men Only)
86 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms) – For Inservice & Exservicemen
WEIGHT
(For Women only)
45 Kgs
 
 
HYDERABAD-KARNATAKA / ºÉÊzÁæ¨Ázï PÀ£ÁðlPÀ
01 Under Article 371(J) of Constitution of India covered Districts / ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ CrAiÀÄ PÀ®A 371(eÉ)gÀ CrAiÀÄ°è §gÀĪÀAvÀºÀ f¯ÉèUÀ¼ÀÄ
1.Bellary 2. Bidar 3. kalaburagi 4. Koppal 5. Raichur and 6.Yadgir / 1.§¼Áîj 2. ©ÃzÀgï 3. PÀ®§ÄgÀV, 4. PÉÆ¥Àà¼ï 5. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 6. AiÀiÁzïVj
02 The following may be the basis to issue the eligibility certificate to prove the claim an individual as a local person.
M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ vÁ£ÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛ JAzÀÄ ªÀiÁrzÀ PÉèêÀÄ£ÀÄß gÀÄdĪÁvÀÄ ¥Àr¸À®Ä CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä F ªÀÄÄA¢£À ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß DzsÁgÀªÁVlÄÖPÉƼÀÀÄzÀÄ.
d£À£À ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ ,CxÀªÁ  /  Birth Certificate: or
ªÁ¸À¸ÀܼÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ, CxÀªÁ  /  Residence Certificate: or
ªÁå¸ÀAUÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ , CxÀªÁ  /  Study Certificate : or
«ªÁºÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ ,CxÀªÁ  /  Marriage Certificate : or
¸ÀéUÁæªÀÄ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ , CxÀªÁ  /  Certificate of Home town(or Place) : or
ªÁgÀ¸À ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ , CxÀªÁ   /   Warsa Certificate
 
DETAILS OF VACANCY IN PSI(INTELLIGENCE) / SÁ° EgÀĪÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À «ªÀgÀ
Sl No Post NON HK Region Reserved Posts HK Region Reserved Posts  
    Direct Inservice Exservicemen Direct Inservice Exservicemen
    MEN WOMEN MEN & WOMEN MEN MEN WOMEN MEN & WOMEN MEN TOTAL
01 PSI(Civil) 111 42 20 11 0 0 0 0 184
02 PSI(Int) 27 08 04 01 3 43
Duplication Application
If candidate applied as a Direct candidate for two application in same post , consider as Duplicate application and reject earlier application and consider last application.
If candidate applied as a Direct candidate and also Inservice candidate means consider both application and allow for next eligibility stage.
If candidate applied as Exservicemen and also Inswervice- Exservicemen, considere both application and allow for next eligibility stage.
The above said candidates information must be copied in excel sheet, revert back as early as possible without fail.
 

NOTEn¥ÀàtÂ
  • Payment should be made in State Bank of India (SBI) / Post office only.LIST OF SBI BANK BRANCHES
  • Candidates have to fill the Application and Generate the Challan and make the Payment in the respective Bank / Post office.
  • If Candidates submit more than one Application for the same Post, only one Application (finally submitted) will be considered.
  • Written Examination will be held on same day at all Centre for the candidates who will be qualifying in Endurance Test & Physical Standard Test.
  • Dfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï C¥sï EArAiÀiÁ / CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
  • D¨sÀåyðAiÀÄÆ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁr ZÀ®£ïC£ÀÄß ¸ÀÈf¹ ¸ÀA¨sÀAzÀ¥ÀlÖ ¨ÁåAPï / CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÀÄ.
  • C¨sÀåyðAiÀÄÄ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CfðAiÀÄ£ÀÄß MAzÉà ºÀÄzÉÝUÉ ¸À°è¹zÀÝ°è , MAzÉà CfðAiÀÄ£ÀÄß(CAwªÀĪÁV ¸À°è¹zÀ) ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
  • ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzsÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è DºÀðUÉÆAqÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ J¯Áè PÉÃAzÀæUÀ¼À°è KPÀPÁ®zÀ°èAiÉÄà °TvÀ ¥ÀjÃPÉë £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

Phone:080-22943346
Support Center Timings : 10:30 AM To 05:30 PM

Contact US